c# winform中获取当前日期和时间)

最近在写程序时,查找到了以下获取时间和日期的方法。

//获取日期+时间
DateTime.Now.ToString(); // 2017-03-4 20:02:10
DateTime.Now.ToLocalTime().ToString(); // 2017-03-4 20:02:10
//获取日期
DateTime.Now.ToLongDateString().ToString(); // 2017年3月4日
DateTime.Now.ToShortDateString().ToString(); // 2017-3-4
DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd"); // 2017-03-04
DateTime.Now.Date.ToString(); // 2017-3-4 0:00:00
//获取时间
DateTime.Now.ToLongTimeString().ToString(); // 20:16:16
DateTime.Now.ToShortTimeString().ToString(); // 20:16
DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss"); // 08:05:57
DateTime.Now.TimeOfDay.ToString(); // 20:33:50.7187500
//其他
DateTime.ToFileTime().ToString(); // 128650040212500000
DateTime.Now.ToFileTimeUtc().ToString(); // 128650040772968750
DateTime.Now.ToOADate().ToString(); // 39695.8461709606
DateTime.Now.ToUniversalTime().ToString(); // 2017-3-4 12:19:14
DateTime.Now.Year.ToString(); 获取年份 // 2017
DateTime.Now.Month.ToString(); 获取月份 // 9
DateTime.Now.DayOfWeek.ToString(); 获取星期 // Thursday
DateTime.Now.DayOfYear.ToString(); 获取第几天 // 248
DateTime.Now.Hour.ToString(); 获取小时 // 20
DateTime.Now.Minute.ToString(); 获取分钟 // 31
DateTime.Now.Second.ToString(); 获取秒数 // 45
//n为一个数,可以数整数,也可以事小数
dt.AddYears(n).ToString(); //时间加n年
dt.AddDays(n).ToString(); //加n天
dt.AddHours(n).ToString(); //加n小时
dt.AddMonths(n).ToString(); //加n个月
dt.AddSeconds(n).ToString(); //加n秒
dt.AddMinutes(n).ToString(); //加n分

SQL语句使用时间和日期的函数

getdate():获取系统当前时间
dateadd(datepart,number,date):计算在一个时间的基础上增加一个时间后的新时间值,比如:dateadd(yy,30,getdate())
datediff(datepart,startdate,enddate):计算两个时间的差值,比如:datediff(yy,getdate(),'2017-03-04')
dataname(datepart,date):获取时间不同部分的值,返回值为字符串
datepart(datepart,date):和datename相似,只是返回值为整型
day(date):获取指定时间的天数
month(date):获取指定时间的月份
year(date):获取指定时间的年份
select year(getdate()) :当前年份


【免责声明】: 本网部分文章和信息来源于国际互联网, 本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。 如转载稿涉及版权等不慎侵害到您的相关权益, 请立即联系管理员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。

相关文章